• Solvej 6 9300 Søby Arnold Peter Christensens hjem

  • Der blev plantet et træ efter Arnolds død. Træet blev for stort er blevet tældet en plante står oven på stubben.

Frihedskæmper

Arnold Peter Christensen.

 

(kilde faldne i Danmarks frihedskamp 1940 – 1945)

Gartner født 28.12.1914 i Aså

Død 9. 5. 1945 på Kommunehospitalet i Aarhus

F.: Fhv. slagteriarbejder Hans Peter Christensen, f. 18.11.1889,

og hustru Kristine f. Jensen 14.11.1887

 

Tilknyttet modstandsbevægelsen i København.

 

Arnold Christensen havde i flere år været ansat i ingeniørfirmaet Danalit.

Som eftersøgt af det tyske politi måtte han i februar 1944 flygte til Sverige.

I april 1944 sejlede han med en lille båd en last våben fra Sverige over Øresund til København og meldte sig til tjeneste i militærgrupperne.

 

I befrielsesdagene, på vej til sit barndomshjem i Sæby, gjorde han et ophold i Århus og indvikledes her i ildkampene den 5. maj på Bispetorvet ved Koncertpalæet.

Arnold Christensen overtog en såret århusiansk frihedskæmpers maskinpistol og fortsatte skydningen, til han selv blev ramt og hårdt såret indlagt på Kommunehospitalet, hvor han døde fire dage senere.

 

Frihedskæmper fra Sæby dræbt i Aarhus.

 

(kilde Aalborg Amtstidende Maj 1945)

Til Arbejdsmand Peter Christensen og Hustru, Solvej, Sæby, er der kommet Meddelelse om, at deres 30-aarig Søn, Arnold Peter Christensen er dræbt under en Frihedskæmperaktion i Aarhus. De nærmere Omstændigheder kendes ikke. Dødsbudskabet overbragtes af Pastor Frederiksen.

 

 Arnold Peter Christensen har været aktiv Frihedskæmper det sidste Aars Tid.

 I Februar 1944 rejste han til Sverige men han kom tilbage igen i Juli og meldte sig i København til Tjeneste indenfor de væbnede Modstandsstyrker.

Tidligere havde han i flere Aar arbejdet hos Ingeniørfirmaet. ”Danalit”. Han var en støt og stabil, ung Mand, der var vellidt af sine Arbejdskammerater. En Broder til ham er med i den frivillige danske Brigade og en anden Broder opholder sig i Sverige. Den dræbte Frihedskæmper vil blive begravet i Sæby, og alle Omkostningerne ved Begravelsen afholdes af den danske Stat.

 

Langvarige Kampe med Værnemagten i Aarhus.

 

(kilde Frederikshavns Avis maj 1945)

Ogsaa Aarhus var Skueplads for voldsomme Ildkampe i Lørdags, hvorunder i alt 11 Frihedskæmpere blev dræbt. Den voldsomste Begivenhed fandt Sted omkring Bispetorvet, hvor et tilfældig Skud blev Aarsag til en voldsom Ildkamp mellem en Værnemagtsafdeling og en Gruppe Frihedskæmpere.

 

Kampene standsede først, da den danske og den tyske Kommandant i Fællesskab begav sig til Kamppladsen og gav Ordre til at standse Skydningen.

Tyskerne havde ogsaa Tab, men Størrelsen kendes ikke.

Paa Grund af skydningen blev Gaderne, som ellers havde været fyldt med glade Mennesker, helt tomme.

 

Den 12-aarige Ole Clausen, Søn af Bagermester Clausen, Poul Martin Møllers Vej i Aarhus, blev dræbt af et tilfældigt Skud fra en tysk Bil. Da nogle Køretøjer kom gennem Gaden, raabte en beruset Mand efter Tyskerne, hvorefter en Soldat affyrede et Skud paa maa og faa og dræbte Drengen.

Den 34-aarige Lægekandidat paa Ortopædisk Hospital i Aarhus Hans Peter Gerstrøm blev under et Selskab hos Kommunelærer Tage Hansen, Klintegaarden paa Skovvej, dræbt af en vildfarende Kugle, antagelig affyret fra Havnen.

Pastor Boeck, Aarhus, der forleden blev saaret under Skyderi paa Bispetorvet i Aarhus, er død.

 

Ildkamp mellem Frihedskæmpere og Værnemagtssoldater.

Ti Modstandsfolk dræbt og 36 sårede ved Gadekamp i Århus.

 

(kilde National Tidende maj 1945)

Efter Meddelesen om Tyskernes Kapitulation gik Frihedskæmperne i Århus i Løbet af Natten i Aktion og besatte de kommunale Værker samt en Række større Fabriker.

I løbet af Formiddagen indrettedes Hovedkvarteret i Koncertpalæets Bygning paa Bispetorvet i Århus, men i de tidlige Morgentimer kom det til en heftig ildkamp mellem Frihedskæmperne og Værnemagten paa Bispetorvet.

 

Frihedskæmperne havde fra Morgenstunden afspærret Bispetorvet for al Trafik, men en tysk Afdeling vilde ikke respektere denne Afspærring og forlangte Passage.

Pludselig faldt et Skud, og et Øjeblik efter bølgede en heftig Ildkamp over Bispetorvet.

Frihedskæmperne forskansede sig i deres Hovedkvarter i Koncertpalæet samt i det bombehærgede Århus Teater og i en række Bunkers på Bispetorvet, medens de tyske Værnemagtsmedlemmer tog Stilling paa Taget af Aarhus og Omegns Bank samt i Katedralskolen og i Gestapos tidligere Kvarter i den gamle Politistation bag Domkirken.

 

Der blev skudt livligt fra begge Sider, og i det meste af en Time genlød den indre By af Maskingeværsalver og Geværskud.

Kampene krævede Tab paa begge Sider og blev først standset, da henholdsvis den tyske og den danske Kommandør skred ind efter fælles Forhandling

 

Hvor stort Tab Tyskerne havde, vides ikke, men Frihedskæmperne havde 10 dræbte og 36 sårede deraf 20 saa haardt, at de maatte indlægges.

 

Dræbte:

Sygeplejerske Ella Bech, Skolebakken 11, Aarhus. Født 1913.

Børge Jensen Søgade 14, Aarhus. Født 1921.

Erik Thomsen, Steen Blichersgade 20. Født 1917.

Snedker Svend Ove Lund, Ringkøbingvej 15. Født 1912

Gartner Karl C. Petersen Niels Juelsgade 41, Aarhus. Født 1914.

Chauffør Peter Lund Mathiasen, Frederiksallé 98. Aarhus

Niels Madsen Hougaard Sørensen, Niels Juelsgade 47. Aarhus. Født 1905.

Milton Sivart Nilsen. Islandsgade 7. Aarhus

Christian Skovgaard, Vardevej 54, Vejle. Født 1921.

Børge Aaby Jensen Orla Lehmanns Allé 1. Født 1921.

 

Medens Urolighederne i Byens Centrum stod paa, var der livlig Færdsel i Byens Gader, og

Byvagten saa sig derfor foranlediget til at henstille til Folk at holde sig inden Døre, til der atter var Ro i Gaderne.

 

En af de 20 saarede som maatte indlægges var Arnold Peter Christensen.

Arnold døde 9. Maj 1945

 

Frihedskæmper fra Sæby faldet.

 

(kilde Vendsyssel Tidende maj 1945)

Den 30-aarig Arnold Peter Christensen dræbt i Aarhus.

Til Arbejdsmand P. Christensen og Hustru, Solvej 6, er der kommet Meddelelse om, at deres 30-aarig Søn, Arnold Peter Christensen, er blevet dræbt under en Frihedskæmper-Aktion i Aarhus.

De nærmere Omstændigheder kendes ikke. Dødsbudskabet overbragtes det lokale Frihedsraad.

 

Arnold Peter Christensen har været aktiv Frihedskæmper det sidste Aarstid.

I Februar 1944 rejste han til Sverige, men han kom tilbage igen i Juli og meldte sig i København til Tjeneste inden for de væbnede Modstandsstyrker.

Tidligere havde han i flere Aar arbejdet hos Ingeniørfirmaet Danalit.

Han var en stødt og stabil Mand, der var vellidt af sine Arbejdskammerater.

Arnold Christensen, der var ugift, var den tredjeældste af en Børneflok paa 13.

En Broder til ham er med i den frivillige danske Brigade, der nu er på Vej til Grænsen, og en anden Broder opholder sig i Sverige.

 

Den dræbte Frihedskæmper vil blive begravet i Sæby, og alle Omkostninger ved Begravelsen vil sandsynligvis blive afholdt af den danske Stat.

  

Bekendtgørelser:

Vor kære, gode Søn, Broder og Svoger,

Arnold Peter Christensen

er død fra os i Aarhus, 30 Aar gl.

Solvej 6, Sæby, den 9. Maj 1945.

Kirstine og Peter Christensen og Børn.

Begravelsen foregaard fra Sæby Kirke

Søndag den 13. Maj kl. 13,30.

 

En Frihedskæmpers Jordefærd.

 

(kilde Vendsyssel Tidende Maj 1945)

Frihedskæmperen Arnold Peter Christensen, der forleden dræbtes i Aarhus, blev Søndag Eftermiddag begravet fra Sæby Kirke, der var fyldt til sidste Plads.

Over alt i Byen vajede Flagene paa halv Stang.

Til Baaren var der sendt signerede Kranse fra Aarhus Byraad, Den aktive Modstandsbevægelse i Aarhus, Frihedsrådets Lokalkomité, Arbejdsmændenes Fagforening, Arbejderne paa Andelsslagteriet i Sæby, Kammerater i Frederikshavn og Modstandsbevægelsen i Flauenskjold.

 

Pastor Frederiksen holdt en smuk og gribende Tale, idet han gik ud fra Ordet i Johs. Ev. 12,25: Den, som elsker sit Liv, skal miste det, og den, som hader sit Liv i denne Verden, skal bevare det til evigt Liv.

Det danske Folk oplevede en stor Glæde, da vi erfarede, at Danmark havde faaet sin Frihed tilbage, men der er blevet kæmpet og lidt før vi naaede saa vidt, og der er mange, som ikke fik Lov at være med paa den store Befrielsesdag.

Der er Hjem og Forældre, som midt i den store Glæde har erfaret Sorgen over en Søn, der er faldet som Offer for Fædrelandet

 

Vi vil i Dag mindes Arnold Christensen som en af vore gode danske Sønner, der med Livet som Indsats gik ind i Kampen for vort Lands Befrielse.

Vi ærer hans Minde og takker, fordi dansk Ungdom er parat til at ofre det bedste, de ejer, i Farens Stund.

Vi beder for dem, der faldt, at de maa blive ført frem til højere Tjeneste og opleve Sandheden i Ordet om, at det er saligere at give end at tage.

 

Forsamlingen sang ”Du Herre, Krist”, hvorefter otte Frihedskæmpere bar Kisten ud af Kirken, og med Forsvarsbrødrenes og Arbejdsmændenes Faner i Spidsen kørte Sørgetoget gennem Byen.

Nærmest Kisten gik Familien, og derpaa fulgte Dommer Bang og Politimester Ehlern i Galla samt Borgmester Neergaard.

I det store Følge saas desuden mange af afdødes Arbejdskammerater og Modstandsbevægelsens Folk var stærkt repræsenteret.

Ved Graven takkede Kantor Vald. Hansen paa Familiens Vegne for den store Deltagelse og for Bidrag til et Mindesmærke

 

Den dræbte Frihedskæmpers Jordefærd.

 

(kilde Aalborg Amtstidende Maj 1945)

Frihedskæmperen Arnold Peter Christensen, der forleden dræbtes i Aarhus, begravedes i Gaar i Sæby Kirke der var fyldt af Mennesker, Overalt. I Byen vajede Flagene paa halv Stang.

 

Pastor Frederiksen holdt en smuk og gribende Tale over den faldne Frihedskæmper, idet han gik ud fra Ordet: Den som elsker sit Liv, skal miste det, og den som lader sit Liv i denne Verden skal bevare det til evig Liv. Der er mange udtalte Præsten, som midt i den store Glæde har erfaret Sorgen over en Søn, som er faldet som Offer for Fædrelandet. Vi vil i Dag mindes Arnold Peter Christensen, der med Livet som Indsats gik ind i Kampen for sit Lands Befrielse. Vi ærer hans Minde og takker, fordi dansk Ungdom er parat til at ofre det bedste, de ejer, i Farens Stund. Vi beder for dem, der faldt, at de maa blive ført fr4em til højere Tjeneste og opleve Sandheden i Ordet om, at det er saligere at give end tage.

 

8 Frihedskæmpere bar Kisten til Graven. Nærmest Kisten gik Familien, og derefter fulgte Dommer Bang og Politimester Ehlern i Galla, og i det store Følge saas mange af afdødes Arbejdskammerater, og Modstandsbevægelsens Folk var stærkt repræsenteret.

Til Baaren var der sendt signerede Kranse fra Aarhus Byraad. Den aktive Modstandsbevægelse i Aarhus, Frihedsraadets Lokalkomité, Arbejderne paa Andelsslagteriet i Sæby og Modstandsbevægelsen i Flauenskjold.

Ved Graven takkede Kantor Valdemar Hansen paa Familiens Vegne for den store Deltagelse. Der blev indsamlet en Pengegave til Rejsning af et Mindesmærke paa den faldne Frihedskæmpers Grav.

 

Frihedskæmperens sidste Kamp.

Mindestensafsløring i Morgen paa Sæby Kirkegaard. 

 

(kilde Vendsyssel Tidende Tirsdag den 28. August 1945)

I Morgen Onsdag, Kl. 15. afsløres ved en lille Højtidelighed paa Sæby Kirkegaard en Mindesten, der er rejst paa Frihedskæmperen Arnold Christensens Grav. Arnold Christensen, der er Søn af Arbejdsm. P. C. Solvej, faldt under Kampen i Aarhus den 5. Maj.

Han var tilsluttet Modstandsbevægelsen i København.

Paa Vej hjem gjorde han et Ophold i Aarhus og under Ildkamp den 5. Maj ved Koncertpalæet, hvor bl. a. en aarhusiansk Frihedskæmper blev saaret, sprang Arnold Christensen ind og overtog den saaredes Maskinpistol og fortsatte Skydningen, indtil han selv blev ramt.

Haardt saaret indlagdes han paa Kommunehospitalet, hvor han døde den 9. maj.

 

Mindestensafsløringen

paa Frihedskæmperen Arnold Christensens Grav paa Sæby Kirkegaard i Gaar.

 

(kilde Vendsyssel Tidende Torsdag den 30. August 1945)

Eftermiddagen formede sig som en smuk og gribende Højtidelighed. Ti Frihedskæmpere paraderede ved Graven, og nærmest Stenen, der var dækket med et stort Dannebrogsflag, stod afdødes Forældre og Søskende.

Borgmester Neergaard holdt Mindetalen over den faldne Frihedskæmper.

 

Han fremhævede, hvilken stor Plads den 29. August havde faaet i Danmarks Historie, og mindedes de Mænd, der under Besættelsen meldte sig til Kampen mod Landets Undertrykkere og ofrede Livet, for at Danmark kunde blive frit.

Arnold Christensen gav det største, et Menneske kan give. Vi véd, han maatte flygte til Sverige, fordi han var efterstræbt af Tyskerne; men i April i Aar vendte han tilbage for at være med i den afgørende Kamp.

Han gjorde Turen over Øresund i en lille Baad, der var lastet med Vaaben, og han kom vel i Land og meldte sig hos Modstandsstyrkerne. Da han vilde besøge Barndomshjemmet i Sæby, mødte han sin Skæbne i Aarhus den 5. Maj, hvor han blev alvorligt saaret under Ildkamp paa Bispetorvet og døde fire Dage senere.

 

Mindestenen paa hans Grav skal tale sit stærke Sprog til os om, hvad det kostede at gøre Danmark frit. Vi bøjer os i Stilhed og Taknemmelighed for dette Offer og udtaler et: Æret være hans Minde.

Forsamlingen sang ”Altid frejdig”, og derefter afdækkede Formanden for Frihedsraadets Bykomité, Redaktør Vejlstrup, Mindestenen og overgav den til Familien.

Afdødes Fader, fhv. Slagteriarbejder P. Christensen, Solvej takkede alle der havde bidraget til

Rejsning af Mindestenen, og udtalte en særlig Tak til Frihedskæmperne, der var mødt frem for at være med til at hædre Sønnen.

 

Mindesten over Frihedskæmper.

Smuk Højtidelighed paa Sæby Kirkegaard

 

(kilde Aalborg Amtstidende 30. August 1945)

Mindestensafsløringen paa Frihedskæmper Arnold Peter Christensens Grav paa Sæby Kirkegaard i Gaar formede sig som en smuk og gribende Højtidelighed. To Frihedskæmpere paraderede ved Graven, og nærmest Stenen, der var dækket af et stort Dannebrogsflag, stod afdødes Forældre og Søskende.

Arnold Christensen, udtalte Borgmesteren, gav det største, at et Menneske kan give. Vi ved, han maatte flygte til Sverige, fordi han blev efterstræbt af Tyskerne, men i April i aar vendte han tilbage for at være med i den afgørende Kamp.

Han gjorde Turen over Øresund i en lille Baad lastet med Vaaben, og han kom vel i Land og meldte sig til Modstandsstyrkerne. Da han vilde besøge Barndomshjemmet i Sæby, mødte han sin Skæbne i Aarhus den 5. Maj, hvor han blev alvorligt saaret under en Ildkamp paa Bispetorvet og døde fire Dage senere paa Kommunehospitalet.

 

Mindestenen paa hans Grav skal tale sit stærke Sprog til os om, hvad det kostede at gøre Danmark frit. Vi bøjer os i Stilhed og Taknemmelighed for dette Offer og udtaler et Æret være hans Minde.

Forsamlingen sang ”Altid frejdig”, og derefter afdækkede Formanden for Frihedsraadets Bykomité, Redaktør Vejlstrup, Mindestenen og overgav den til Familien.

Afdødes Fader, forhenværende Slagteriarbejder P. Christensen, Solvej, takkede alle, der havde bidraget til Rejsning af Mindestenen, og udtalte en særlig Tak til Frihedskæmperne, der var mødt for at være med til at hædre Sønnens Minde.  

 

(kilde fra Sæby under besættelsen 1940 til 1945)

Sæby var flagsmykket fra morgenstunden lørdag den 5. maj.

Midt under festlighederne kom der en meddelelse om, at en sæbynit, den 30-årig

Arnold Christensen, søn af arbejdsmand Hans Peter Christensen, Solvej 6, var blevet dræbt den

5. maj i Århus.

Væbnede modstandsstyrker havde været i ildkamp med snigskytter og herunder var Arnold Christensen blevet hårdt såret.

 

Den dræbte frihedskæmper begravedes søndag den 13. maj fra Sæby Kirke under stor deltagelse.

Frihedsrådets lokalkomité satte senere en mindesten på hans Grav.

 

Arnold Christensen, 30 år, søn af arbejdsmand Hans Peter Christensen, Solvej 6, Sæby.

Han blev 5. maj hårdt såret under gadekampe i Århus og døde på kommunehospitalet.

Frihedsrådets Lokalkomité satte 29. august 1945 en mindesten på hans Grav på Sæby kirkegård. 

 

I dag 2012 ser Solvej 6 Sæby sådan ud.

 

En Mindesten for Arnold Christensen

Blandt Frihedskæmperne vil der blive indsamlet

Midler til Rejsning af en Mindesten

paa den faldne Frihedskæmper

Arnold Peter Christensens

Grav paa Sæby Kirkegaard.

KILDER:

Arkivstof:

ER., 16.575

D.F.U.., 30.306/45

UFF., 160.

Avisstof:

Vendsyssel Tidende, 11.5., 14.5., 28.8., 30.8. 1945

Aalborg Amtstidende, 11.5., 30.8. 1945

Aalborg Amtstidende, 14.5. 1945 (øjenvidneskildring).

Monumenter:

Mindeplade, Sæby Kirke

Andet:

                      Begravet, Sæby Købstads Kirkegård, nr. 76.