Robert Ejnar Mellerup Jensen

Frihedskæmper.

 

Robert Ejnar Mellerup Jensen.

 

(kilde Faldne i Danmark Frihedskamp 1940-45)

Svejser, f. 1.3.1901 i Halling sogn Randers Amt

d. 3.5.1945 i Frederikshavn

 

F.: Skrædder Anders Christian Simonsen Jensen

f. 1874 i Jerslev, d. 1952 i Aalborg

og hustru jordemoder

Alma f. Christensen, 1875 i Birsted,

 d. 1943 Aalborg

 

Gift 28.2.1924 med Martha Jensine Sørensen

f. 25.4.1900 i Hjørring, d. 24.5.1959 i Aalborg

(B.: D. 13.5.1924, D. 7.7.1938).

 

Tilknyttet sabotage-og nedkastningsgrupper i Aalborg og Frederikshavn.

Robert Jensen arbejdede som elektrosvejser på Aalborg Værft.

Medlem af Danmarks kommunistiske Parti.

Han tilknyttedes den nordjyske modstandsorganisation, der under faldskærmsmanden Poul Jensens ledelse opbyggedes med centrum i Aalborg fra foråret 1943.

Han var her aktiv inden for sabotage, våbenmodtagelse, instruktion og uddannelse af militærgrupper.

Efter de store sabotager mod den tyske Hansa-nybygning på Aalborg Værft måtte han i februar 1945 gå under jorden.

Han rejste til Frederikshavn og fortsatte her modstandsarbejdet.

Sammen med medlemmer af den såkaldte ”Stokholmkolonne” var han udkommanderet til transport af tidligere nedkastede våben den 1.5.1945. Transporten var imidlertid røbet for tyskerne, og gruppen overraskedes af tyske soldater ved Boleje nær Lendum. Der udspandt sig en ildkamp, hvorunder der var tab på begge sider.

Robert Jensen blev såret i skulder og mave af flere skud. Han blev bragt til det tyske feltlazaret i Frederikshavn, hvor han døde to dage efter af sine sår.

 

Frihedskæmper fra Aalborg faldet paa Befrielses Dag

Angivet af Stikker, skudt under Vaabentransport

 

Glæden over Befrielsen blander sig Vemod over de mange tapre, som faldt, og ganske særlig vil det i Dag føles tungt, naar Døden kom netop den Dag.

 

I Gaar døde paa Feltlazarettet i Frederikshavn den 44-aarige Frihedskæmper Elektrosvejser Robert Mellerup Jensen Algade 54, Aalborg.

Jensen der var ansat paa Aalborg Værft og kendt som som en uforfærdet og Varmhjertet Patriot, maatte i Februar gaa under Jorden” efter de store Sabotager mod den tyske Hansa-Nybygning paa Aalborg Værft. Han rejste til Frederikshavn hvor en Kusine skjulte ham, og hvorfra han sammen med sine frederikshavnske Kammerater fortsatte Frihedskampen

 

Imidlertid blev han angivet af en Stikker, og under en Vaabentransport i Tirsdags blev Gruppen overrasket af Tyskerne. Det kom til en Ildkamp, hvor en Tysker dræbtes og fire saaredes haardt.. Desværre kostede Kampen ogsaa to Frihedskæmpere Livet. Den ene var en 20-aarig Frederikshavner Knud Thomsen. Den anden var Mellerup Jensen der blev saaret i Skulder og Mave af flere Skud. Han blev bragt til Feltlazarettet, og da hans Familie i Aalborg gennem Røde Kors fik Vished for, at han var døende, tog den op til Frederikshavn, men Tyskerne vilde ikke tillade, at Hustru og Børn fik Lov til at tage Afsked med ham. De blev koldt og hjerteløst afvist

 

Den Slags Eksempler har der været mange af, men først nu kan de omtales i Pressen, og Mellerup Jensen der i Dag var den sidste, bliver saaledes ogsaa den første, hvis Minde man tør hædre i Dagens fulde Lys.

Mellerup Jensen efterlader Hustru, en Søn paa 21 og en paa 6 Aar. Hans 75-aarige Fader udbrød ved Budskabet om Sønnens Død: - Jeg er stolt af min Søn . . . han har gjort sin Pligt!

 

Saadan dør en dansk Mand

Et af Gestapos ofre bisat i Aalborg

 

Svejser Robert Jensen, Algade 54, Aalborg der var en af Frihedsbevægelsens mest ernæriske Forkæmpere, begravedes i Gaar Eftermiddag under overvældende Tilslutning under overvældende Tilslutning fra Krematoriet i Aalborg. Robert Jensen havde arbejdet illegalt til Januar i Aar, da Forholdene tvang ham til at gaa under Jorden, og han fortsatte derefter sit arbejde i Frederikshavn. Den 1. Maj var han med i en Aktion mod Gestapo, hvorunder han blev alvorligt saaret, at han døde den 3. Maj.

 

Ved Bisættelsen i Gaar var hver eneste Plads i Kapellet optaget, og endda maatte mange Mennesker gaa uden at kunne komme ind. Kisten, der var smukt og enkelt pyntet, var flankeret af en Række Faner, saaledes saas Smedenes, Sømændenes, Kommunisternes, Havnearbejdernes, Fabriksarbejdernes, Tømrernes og Tobaksarbejdernes Faner medens Repræsentanter for frihedsbevægelsen stod Æresvagt.

 

Højtideligheden indledes med Salmen ”Til Himlene rækker din Miskundhed”, hvor efter Pastor Axel Bang i jævne Ord trak Baggrunden op for det, der er sket i det danske Samfund i Dag. Vi kæmper for livet sagde Pastor Bang, fordi Livet er noget af det største, vi ejer og dog findes der Mennesker, som frivilligt giver deres Liv for noget, som for dem er større end Livet. Den Mand hvis Baare vi er samlet om, havde set Danmarks Frihed som det, der var større end hans Liv og Lykke, og derfor var han parat til at give sit Liv for denne Sag. Han kendte indsatsen, han vidste, hvad det betød, men han vaklede ikke, modig og uforfærdet gik han ind i den Strid som skulde koste ham Livet. Han gav det største et Menneske kan give. Hans sidste Hilsen og Tanker gjaldt hans Hjem, hans Hustru og Drenge. Saadan dør en dansk Mand, der har set det, der var større end hans Liv og Lykke.

 

Pastor Bang rettede derefter nogle Ord til de efterladte og udtalte slutlig: Vi ønsker for jer, hans Hustru og drenge, at i maa føle det ogsaa i disse Dage at der trods alt er én der er større end alle andre. Gud giver jer Fred. Gud giver os alle et levende Haab.

 

Saa sang Koncertsanger Ancher Petersen ”DER gaar et stille Haab igennem Kampens Bulder”, hvorpaa Axel Bang forrettede Jordpaakastelsen, og medens Kisten sænkedes i Dybet, førtes Fanerne hen over den som en sidste Hilsen og Hyldest til Robert Jensen.

 

Inden Højtidligheden sluttede rettede Fællestillidsmanden paa Aalborg Værft Næsborg, en Tak til Robert Jensen, der var et af de faa Mennesker, der kun havde Venner og ingen fjender, og desuden talte Repræsentanter for det kommunistiske Parti i en række Byer. Afdødes Hustru sendte manden en sidste Hilsen fra hans Sønner og fra hende selv, medens Forretningsfører Holger Juhl, Aarhus, takkede paa Familiens Vegne for den store Opmærksomhed, særlig rettede han en Tak til Frihedsbevægelsen, og endelig tog Robert Jensens Far, Skræddermester Jensen en gribende Afsked med sin Søn.

 

Voldsomt Ildkamp mellem Tyskere og Frihedskæmpere i Lendum. Gentagelse fra Knud Thomsen

 

(kilde Vendsyssel Tidende 6. maj 1945).

Natten til den 1. Maj var en Flok unge Frihedskæmpere fra Frederikshavn i Lendum, antagelig for at hente Vaaben.

Sandsynligvis har Gestapo i Frederikshavn gennem en Stikker faaet Nys herom, thi Gestapo dukkede pludselig op i en Bil, senere kom endnu en Bil, med tysk Militær til, og der opstod en heftig Ildkamp ved Gaarden Boleje.

 

Frihedskæmperne maate vige for Overmagten, og under Kampen blev 22-aarige Kommis Knud Thomsen Frederikshavn, dræbt, og en anden, Svejser Robert Mellerup Jensen, Frederikshavn, blev dødeligt saaret ført til Feltlazarettet i Frederikshavn, hvortil ogsaa en anden haardt saaret den 31-aarig Guldsmedsvend Oluf Henry Pedersen hos Guldsmed Erlandsen i Frederikshavn blev bragt og stadig henligger.

 

Knud Thomsen var Søn af Gdr. Peder Thomsen Hvidborg i Lendum, var Kommis hos Manufakturhandler Rechendorff, Frederikshavn, hvor han havde været ansat i fire Aar. Han var sine Forældres eneste Søn, saa Tabet er smerteligt, og Medfølelsen med det haardt ramte Hjem er da ogsaa stor paa Lendumegnen.

 

Det viste sig paa hans Begravelsesdag i Fredags.

Da Forældrene hos Gestapo havde faaet Sønnens Lig udleveret, var det kun paa Betingelse af, at hans Jordefærd foregik i dybeste Stilhed, saa der ingen Bekendtgørelse fandt Sted, men alligevel blev det den største Begravelse, man nogensinde har set i Lendum. Hele Sognet mødte bogstavelig talt op i Kirken, der saavel som Graven var smykket med Dannebrogsflag og Blomster.

 

Pastor Haack, Frederikshavn, holdt en gribende Tale over den unge Frihedskæmper. Denne faar af sin Principal det bedste Lov, og ingen af hans nærmeste havde Anelse om, han var med i Frihedskampen, saa hans bratte Død vakte stor Bestyrtelse.

 

Svejser Robert Mellerup Jensen, der var fra Aalborg, og som døde af sine Saar, blev trods sin livsfarlige Tilstand, Genstand for en umenneskelig Behandling paa Feltlazarettet, hvor Gestapo, forbød den unge Mands Bror og 20-aarig Søn at besøge ham, tre Timer før han døde. Han blev efter sin Død af Falck overført til Frederikshavn Ligkapel ved Røde Kors Mellemkomst, og herfra foregik hans Bisættelse i Gaar, den overværedes kun af de nærmeste

 

Pastor Jensen, Frederikshavn, talte trøstende til de efterladte og fremhævede, at det er en Lykke for Danmark at have Sønner, der er rede til at ofre Livet, naar det gælder.

Da Rustbilen kørte gennem Byen, rygtedes det, hvem den Døde var, og en hundredtallig Skare fulgte Baaren gennem Byen.

 

Frederikshavn:

7 dræbte Frederikshavnere mindes.

 

(kilde Frederikshavner Avis Maj 1945)

En dræbt straks i Træfningen ved Lendum, 2 saarede er senere afgaaet ved Døden.

 

Under en Ildkamp mellem Modstandsbevægelsens Folk fra Frederikshavn og Tyskerne i Lendum blev en Mand dræbt og to saaret.

 

Den dræbte var Ekspedient Knud Thomsen, hvis Jordefærd i Lendum vi omtalte i vort Gaarsnummer. De saarede var Svejser Robert Mellerup Jensen og Oluf Pedersen. Robert Jensen Døde for nogle Dage siden og blev i Lørdags ført til Aalborg for at brændes. Han havde været beskæftiget paa Værftet i Frederikshavn, men var i øvrigt hjemmehørende i Aalborg.

Lørdag Aften døde Guldsmed Oluf Pedersen, der var den anden saarede. Afdøde der var Søn af vore kendte Partifæller, Inkassator Carl Pedersen og Hustru, tilhørte fra tidligste Ungdom den socialdemokratiske Ungdomsbevægelse. Hans Hustru, Viola Pedersen, var Datter af Bødker Frode Hansen Hjørring.

 

Mindehøjtideligheden i Kirken.

 

Ved Gudstjenesten i Søndags mindedes i Kirken de 7 Mænd, der paa en eller anden Maade havde Tilknytning til Frederikshavn, og som var faldet i Kampen mod Besættelsesmagten. Foruden de overfor nævnte er det Politifuldmægtig Poul Larsen, der en tid var ansat paa Politikontoret her, Politibetjent Henrik Platou, Søn af Politimester Platou. Skibsbygger Børge Fedders, der var indfødt Frederikshavner, Isenkræmmer Mac Hoffmann, der var Frederikshavner, men nu havde sit Erhverv andet Sted i Landet.

 

Mindetavle for Frihedskæmpere

 

(kilde Frederikshavns Avis Juni 1945)

Onsdag den 27. ds. Kl. 11,45 foretages Afsløring af en Mindetavle over to af Værftets Frihedskæmpere, Skibsbygger Børge Fedders og Svejser R. Mollerup Jensen, som faldt i Kamp for Danmark.

Tavlen vil blive opsat umiddelbart indenfor Værftets Port.

 

Mindeplade paa Værftet for to faldne Frihedskæmpere

En højtidelighed paa Værftet Onsdag Formiddag

 

(kilden Frederikshavns Avis juni 1945)

Onsdag Formiddag afholdtes paa Værftet en Højtidelighed, hvorunder afsløredes en Mindetavle for de to Frihedskæmpere blandt Værftets Arbejdere, der havde maate lade Livet i Modstandskampen, Skibsbygger Børge Fedders og Svejser R. Mellerup Jensen. Mindepladen er opsat paa Muren til Maskinværkstedet lige indenfor Indgangen til Værftet.

 

De to Afdødes Kammerater blandt Frihedskæmperne og By lederen, Kriminalbetjent Jørgensen, paraderede under Afsløringen, der foretoges af Direktør Thomsen, som inden han fjernede Dannebrogsflaget, der dækkede Pladen, udtalte:

Vi vil i Dag mindes to gode danske Mænd, som gav alt i Kampen mod vores Fjender.

De gav deres Liv for Danmarks Sag og for vor Fremtid.

Vort store Haab er nu, at de ikke har kæmpet forgæves, men at Danmark maa gaa en bedre Tid i Møde, og at vi Danske har lært, at Sammenhold og Forsvarsvilje er en Nødvendighed for, at vi kan bestaa blandt de allierede Nationer.

 

Vi mindes disse to tapre Mænd for deres Indsat i den fælles Kamp mod Landets Undertrykkere, og vi vil lade denne Mindeplade være os en Paamindelse om aldrig at glemme de Følelser, vi nærede mod den Nation, som traadte os under Fødder i fem bitre Aar.

 

Men først og fremmest vil vi lade Mindetavlen være et – omend beskedent og ringe – Udtryk for vor dybeste Tak til disse to Mænd – Børge Fedders og Robert Mellerup Jensen – for den yderste Indsat i Kampen mod Tyskerne.

 

De gav deres Liv, og vi blotter vores Hoveder og siger: Æret være deres Minde.

 

Alle Værftsarbejderne, der havde taget Opstilling omkring Pladsen under Afsløringen, blottede Hovederne, og mens Værfters Orkester spillede, sang man første Vers af

 ”Der er et yndigt Land”

Børge Fedders Fader traadte derefter op paa Talestolen og bragte sin og Familiens Tak til Skibsværftets Direktion, specielt Dir. Thomsen, for den Mindeplade, der var opsat. Direktør Thomsen har jo selv prøvet at være forfulgt af Tyskerne. Han har selv maatte drikke af Bægerets Malurt og blev slæbt til Frøslevlejren, hvor han blev underkastet en Behandling, som han næppe overvinder helt i hele Livet.

 

De to unge, som her er sat en Mindeplade for, gav deres Liv for Danmark. Men rundt om i Europa er der mange unge Sønner, som aldrig blev fundet, og som Tyskerne har gravet ned, som man paa Landet kuler Kartofler ned. Man har ikke engang kunnet give dem en Grav.

Hr. Fedders sluttede dybt bevæget med at citere noget af Indskriften paa den Sten, der er rejst paa hans Søns Grav, og sluttede med et ”Æret være deres Minde”

Til Slut spillede Orkesteret Frihedssangen.

 

Mindestensafsløring.

 

(kilde Vendsyssel Tidende juni 1945)

I Gaar afsløredes paa Frederikshavn Skibsværft en Mindeplade over de to faldne Frihedskæmpere Børge Fedders og Mellerup Jensen. Et Kvarter i Tolv var hele Værftets Personale og Arbejderstab samt Repræsentanter for Modstandsbevægelsen samlet umiddelbart indenfor Indgangen, hvor Pladen i Væggen var dækket af et Dannebrog.

Værftdirektør Thomsen indledte med en kort Tale, hvor han mindedes de to faldne Frihedskæmpere og udtalte Haabet om, at de ikke havde kæmpet forgæves; men at Danmark maatte gaa en bedre Fremtid i Møde, og at vi Danske kunde lære, at Sammenhold og Forsvarsvilje er nødvendig, for at vi kan blive blandt de allierede Nationer.

Mindetavlen skulde være Udtryk for, at vi aldrig vil glemme den Nation, der har undertrykt os og traadt os under Fode gennem fem bitre Aar, med ogsaa Udtryk for vor Taknemlighed med de to Mænd, der har givet det yderste i Kampen for deres Land.

 Medens man sang >Der er et yndigt Land<, akkompagneret af Værftets Orkester, faldt Dækket for Mindetavlen, hvorpaa der staar.

 

TIL MINDE OM FRIHEDSKÆMPERNE

SKIBSBYGGER BØRGE FEDDERS, DØD den 28. MASTS 1945

OG

SVEJSER R. MELLERUP JENSEN DØD 3. MAJ 1945

DE FALDT FOR DANMARKS SAG.

 

Specialarbejder Fedders bragte paa Familiens og egne Vegne en Tak til Direktøren for det smukke Minde og understregede at ogsaa Direktør Thomsen havde deltaget i Frihedskampen og maatte vandre den tunge Gang til Koncentrationslejren, hvis Lidelser han sent vilde forvinde. Han udtalte et Æret være de dræbtes Minde, og man sluttede med at synge Frihedssangen

 

Han fandt Danmarks Frihed større end sit eget Liv

 

Den faldne Frederikshavn-Frihedskæmper bisat i Aalborg

under overvældende Deltagelse.

(kilde Aalborg Amtstidende maj 1945)

Ved en gribende Højtidlighed i kapellet paa den gamle Kirkegaard bisattes i Gaar Eftermiddag den faldne Frihedskæmper fra Frederikshavn Værftsarbejder Robert Jensen der blev dødeligt saaret under Kamp med Gestapo, og som døde 3. Maj 1945.

 

 Et hundredtalligt Følge, der maatte staa langt ud paa Kirkegaarden, deltog i Højtideligheden, deriblandt et halv Hundrede Frihedskæmpere samt Repræsentanter for Danmarks kommunistiske Parti baade fra Aalborg, Frederikshavn, Aarhus og Odense.

 

Ved Baaren paraderede syv Faner, fra Murernes, Tømrernes, Havnearbejdernes, Smedenes, Fabriksarbejdernes og Tobaksarbejdernes Fagforeninger samt fra Danmarks kommunistiske Parti. Danmarks Frihedsraads Lokalkomite i Aalborg havde sendt en kæmpestor, meget smuk Krans, og endvidere saas signerede Kranse fra Kolleger og Partikammerater i Frederikshavn og Aalborg.

 

Vidste hvad det betød, men vaklede ikke

 

Pastor Bang talte ved Baaren.

Der er en Ting, vi ved gennem hele vort Liv nemlig at vi skal dø en Dag.

Vi gør alt, hvad vi kan, for at forlænge vore Dage fordi det nu engang er saadan, at Livet er det største vi ejer. Men da sker det engang imellem, at der er Mennesker, som frivilligt giver deres Liv, fordi der for dem var noget, der var større end Livet – saa stort, at deres egen Liv blev ringe i Sammenligning dermed.

 

Den Mand, ved hvis Baare vi nu er samlet, havde set Danmarks Frihed som det, der var saa meget større end hans egen Liv og hans egen Lykke, at han var rede til frivilligt at give det. Han vidste, med hvilken Indsats han gik ind i Kampen. Han var et tilstrækkeligt voksent Menneske til at vide, hvad det betød, men han vaklede ikke. Modigt og uforfærdet gik han ind i den Strid, som skulde koste hans Liv. Han fik ikke Lov til at se Sejren.

 

Hans sidste Hilsen og de sidste Tanker gjaldt hans Hjem: Hans Hustru og hans Drenge. – Saadan dør en Mand, som har set, der var større Ting end hans egen Liv og Lykke.

Det siger vi Tak for. Derfor skal hans Navn æres iblandt os.

 

I, som er tilbage, skal vide, at det danske Folks gode Tanker er hos jer, og vi bøjer os i Ærbødighed for hans Minde.

Efter Præstens Tale fulgte Solosang ved Kantor Ancher Pedersen, hvorpaa Pastor Bang forrettede Jordpaakastelsen, bad Fadervor og lyste Velsignelsen.

 

Seks Medlemmer af 1. Kommando ved hvilken afdødes Søn Erling Jensen er Næstkommanderende, stod Æresvagt ved Baaren og til Tonerne af ”Altid frejdig” sænkedes de syv Faner ind over den blomstersmykkede hvide Kiste.

 

Til sidst havde en Række af den afdødes Partikammerater for Frihedsbevægelsen Ordet for at bringe en sidste Hilsen og derpaa førtes Baaren til Rustvognen.

 

KILDER:

Arkivstof:

ER., 11.139

D.F.U., 30.605/45

UFF., 489.

Litteratur:

Vor Vej til 5. Maj, s.299

Frit Danmarks Hvidbog ll, s.481

Frederikshavns Avis, 7.5., 8.5., 28.6.1945

Vendsyssel Tidende, 6.5., 9.5., 28.06. 1945

Aalborg Amtstidende 31.5.1945

Aalborg Amtstidende, 5.5. (foto), 11.5.1945

Monumenter:

Mindeplade, Dr. Tværgade 3, København

 

Mindeplade i Frederikshavn gl. Kirke

 

   Mindeplade på Frederikshavn Værft

 

Begravet, Aalborg Almen Kirkegård urnehaven

 2-124

 

Mindepladen Robert Mellerup Jensen og hustru.

Martha Mellerup Jensen.

 

Ved en samtale med sønnen Erling Mellerup, var der ting han huskede.

Familien boede i Algade 54 en stor ejendom, Robert var vicevært.

Erling kom i lære i samme firma i ejendommen.

Da Robert måtte ”gå under jorden” overtog sønnen Erling viceværtsarbejdet.

Erling kunne fortælle at hans far kom engang imellem ind i gården så var de rundt og se til de oplagrede våben fra nedkastningen. De var gerne gemt under gulvbrædder.

 

Familien havde et kolonihavehus, nogle gange mor og drengene kom derud boede der en ung mand i huset det var en af dem der kom hertil Danmark med faldskærm.

En dag var den unge mand væk: hørte aldrig hvor han blev af.

Erling fik at vide af sin far han aldrig måtte røbe, hvad han vidste fra huset.

En ting fra den gang der var fuld tavshedspligt.

Man kendte ikke til noget ej heller blev der spurgt om noget.

Kolonihavehuset blev brugt til at opbevare de illegale nedkastede våben.

Erling fortalte der var mange spændende ting i disse containere.

 

Erling fortæller nogle dag før 1. maj talte han med sin far pr. telefon.

Nogle dage efter at Robert blev såret og lå på feltlazarettet i Frederikshavn blev der ringet til Erling.

Erling kontaktede deres farbroder, de blev enige om at tage til Frederikshavn, de fik lånt en tandem, og så gik turen til Frederikshavn feltlazaret. Da de ankom, blev de nægtet adgang til

 

at besøge og tale med Robert. Så måtte de tage turen hjem igen uden at tale med Robert.

Robert døde kort tid efter.

Døds annonce Aalborg Stifttidende

Min ejegode Mand vor kære Far, Søn og Broder

Robert Mellerup Jensen

er pludselig revet bort fra Hjemmet Fredag den 4. Maj 1945

Martha Mellerup Jensen A. C. Jensen

Erling og Børge

Arkitekt Ejnar og Nanny Kryger København

Viola og Edmund Mellerup Jensen

Bisættes fra Krematoriet Torsdag en 10. Maj kl. 12½

 

12. Maj  En Tak

Frihedskæmperen Robert Jensens Enke Martha Jensen har bedt os bringe er hjertelig Tak til alle der har vist hende Deltagelse Medfølese og Lavmeldhed i Anledning afhendes Mands Død og Bisættelse.

Billeder kommer på en anden side