• Immanuel Højer Hauchildt Koch Alvéen

Frihedskæmper: Immanuel Højer Hauchildt

Koch Alvéen 

(kilde Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940 – 45).

Immanuel Højer Hauchildt Koch Alvéen født den 6. april 1897

Nyholmstrand Flade Sogn Horns Herred. 

Moder: Mariane Petrine Kock Alvéen, f. 26.5.1872. 26 år. 

Immanuel Alvéen blev Konfirmeret i

Sæby kirke den 9. april 1911. 

Immanuel Højer Hauchildt Koch Alvéen.

Døde den 2. okt. 1943 i Lunderskov.

Begravet på Sæby kirkegård 7. okt. 1943

Tilknyttet illegalt bladarbejde i Kolding.

Emanuel Alvéen var uddannet som snedker og havde blandt andet haft beskæftigelse på Sæby Skibs Værft. Han var medlem af Danmarks kommunistiske Parti indtil dettes tvangsopløsning i 1941 men fortsatte også herefter sit arbejde for partiet.

I to perioder, fra november 1940 til maj 1941 og fra august til oktober 1941, tog Alvéen til Tyskland hvor han fandt arbejde, dels i Hamburg dels på Femern.

Formålet med disse rejser synes at have været at opnå en orientering om de tyske forhold.

Forfatteren Thomas Olesen Løkken, skriver således herom: ”Hvis der skal siges noget om Alveens bevæggrunde for disse rejser til Tyskland, så tror jeg at kunne sige, at han gjorde disse rejser som studierejser for indefra at aflure fjenden, altså nazivældet, sine hemmeligheder, sine svagheder, sine metoder, hvorefter det kunne tumle og tyrannisere folkemasserne”.

Blandt andet på baggrund af disse erfaringer førte Alvéen i tiden herefter en kraftig agitation mod tyskerne.

Tilknyttet illegalt bladarbejde i Kolding

Allerede tidligt i 1943 blev han tilsluttet en illegal kommunistisk gruppe i Kolding.

Gruppen udgav i april og maj 1943 to numre af et illegalt blad ”Folkets Røst”.

Bladet måtte imidlertid i maj måned standse på grund af tekniske vanskeligheder.

I juni måned 1943 blev det illegale bladarbejde gentaget, og der blev nu udgivet et større blad ved navn ”Budstikken for Kolding og Omegn”.

Som følge af en stikkerangivelse blev Alvéens lejlighed den 2.10.1943 kl. 5 om morgenen omringet af nogle folk fra det tyske feltpoliti i Kolding. Alvéen var oppe og delvis påklædt, da feltpolitiet ankom, og han satte sig ikke til modværge. Han bad om at måtte vaske sig i et tilstødende værelse, og herfra forsøgte han at undvige, idet han sprang ud gennem vinduet. En udenfor vinduet anbragt tysk vagtpost affyrede sin maskinpistol imod Alveen, der døde på stedet.

(kilden fra Kolding under Besættelsen 1940-45)

Men det meste fik man ved at ”organisere” fra tyske Ammunitionstransporter, bl. a. kom der en Del fra Lundeskov, hvor der var dannet nogle aktive Grupper, som samarbejdede med Kolding.

Disse Ran fra tyske Transporter kom til at koste det første Dødsoffer her på egnen, idet en ung Snedker, Alvéen, som tilhørte Lunderskovgruppen, blev skudt af Tyskerne og som Lig ført her til Byen.

Budstikken for Kolding og Omegn

Alvéen var med i gruppen med uddeling af blade. Bladet var en fortsættelse af Folkets Røst, Kolding. I Aug. 43 blev et gruppemedlem arresteret af tyskerne og mishandlet, og i okt. blev et andet medlem dræbt af tyskerne i Lunderskov.

Den dræbte i Lunderskov var Immanuel Alvéen.

Sæby

Efter konfirmationen og inden han kom i lære som snedker var han i en periode med som fisker. Immanuel kom i snedkerlære i Sæby.

Efter uddannet som snedker fik Immanuel Alvéen arbejde på Sæby skibsværft.

Alvéen tog til Viborg, hvor han startede en virksomhed snedkerværksted.

I Viborg mødte han Carla Eleonora Christensen som kom fra Nyborg                         

De blev gift den 6. juni 1920 i Viborg Domkirke.     

Der kom to piger Elli Koch Alvéen og Lena Koch Alveen.

Alveens forretning snedkerværksted i Viborg, blev afviklet og familien flyttede til Sæby,

hvor deres hjem blev Villa Glee i Sæby.

Villa Glee findes ikke mere, den lå så tæt ved kysten der var fare for at ville styrte i havet. 

Efter nogle år gik hjemmet i opløsning. Carla og pigerne flyttede i Algade 23. Ingen husker, hvor Alvéen flyttede ind. 

Alvéen gik i gang med at bygge hus på Skovalle 4 navnet TØRN det blev med fladt tag, pengene nåede ikke til høj over.

Huset blev opført i 1936.

Alvéen solgte huset og blev bestyrer på et karetmager og snedkerværksted i Lunderskov. 

(Lunderskov)

Han blev skudt i flugten 

(Kilde Søren Dippel)

Selv om nazisternes besættelse af Danmark skete uden de store krigshandlinger, var besættelsestiden alligevel præget af mange voldsomme begivenheder. Den danske modstandsbevægelse var aktiv, og mange frihedskæmpere måtte gå under jorden for at undgå at havne i kløerne på Gestapo.  

Frihedskæmperen

Det lykkedes ikke alle i modstandsbevægelsen at holde sig skjult.

Under besættelsen arbejdede således en Emanuel Alvéen som bestyrer hos karetmager Pedersen i Lunderskov.

Han var Frihedskæmper og stammede fra Sæby.

Men i Lunderskov var nazisterne alligevel kommen på sporet af ham, og den 2. oktober 1943 var det slut.

Gestapo mødte op for at arrestere ham, og snedkeren fra Sæby måtte springe ud fra et vindue for at undgå at blive taget.

Det lykkedes ikke – Emanuel Alvéen blev skudt i flugten.

Lidt billeder fra Lunderskov                                            

Alvéens hund Bjørn ligger hvor Alvéen blev dræbt.        

Alvéen med piben og Bjørn, faml. ukendt.  (Billeder kommer i en samlet side)

I dag ligger han begravet i Sæby, men ved 25-året for befrielsen blev der sat en mindeplade i muren ved Hvidkilde til minde om frihedskæmperen fra Sæby. Ved 50- årsdagen for Danmarks befrielse i morgen vil Hjemmeværnskompagni 3224 i Lunderskov mindes Emanuel Alvéen, der gav sit liv i kampen mod nazisterne.                                                         

I forbindelse med kransenedlæggelse ved mindestenen ved Hvidkilde vil der samtidig blive lagt en buket blomster ved mindepladen for frihedskæmperne, der faldt i Lunderskov.

Mindehøjtideligheden vil foregå i al stilhed, men Hjemmeværnet håber, at mange i Lunderskov vil være med ved mindehøjtideligheden og kransenedlæggelse i morgen klokken 17.00 ved Hvidkilde. 

Hjemmeværnet i Lunderskov lægger en krans ved mindestenen og en blomst ved mindepladen for en Frihedskæmper, som blev skudt af nazisterne i Lunderskov. 

En stor tak til en modig mand

(kilde Søren Dippel)

Mindehøjtideligheden ved Hvidkilde samlede i går omkring 50 deltagere. Hjemmeværnet lagde en krans ved mindestenen og en blomst ved mindepladen for frihedskæmperen Emanuel Alvéen.

Det varme forårsvejr og det ny udsprungne bøgetræ dannede en smuk ramme om højtidligheden, og i sin tale tog næstformand i Lokalhistorisk forening, Per Bjerregaard, udgangspunkt i mindestenens budskab om at ”kampen for frihed er aldrig forbi”

Vi skylder alle vores modige frihedskæmpere fra den gang en stor tak. De viste stor mod og markerede deres danskhed. Nogle måtte betale kontant med deres liv, andre kom i fangelejre og led frygtelig, fordi der var nogle, der var nævenyttige og angav dem.

Nogle modstandsfolk nåede at gå under jorden – de havde det heller ikke sjovt. Her i Lunderskov havde vi også mange frihedskæmpere, og det er godt, vi mødes her i dag for at mindes dem – en meget stor tak for deres store mod.

Han gav sit Liv for Danmark.

Mindestens afsløret paa Emanuel Koch Alvéens Grav Sæby Kirkegaard 2. Oktober 1945.

Paa Sæby Kirkegaard fandt Tirsdag Eftermiddag en smuk Højtidlighed Sted ved Emanuel Koch Alvéens Grav. Alvéen blev dræbt af tyske Soldater, som forsøgte at arrestere ham om Morgenen den 2. Oktober 1943. Familien fik den gang Tilladelse til at føre Alvéens Lig til Sæby; men Begravelsen krævedes hemmeligholdt, saaledes at kun den allernærmeste Familie var Tilstede. Men Alvéens Minde skulde alligevel blive hædret paa en smuk Maade, selvom det paa Grund af Forholdene først kunde ske nu.

Ved et lokal Blads Foranstaltning blev der indsamlet Midler til et Mindesmærke, og det var dette, som Tirsdag Eftermiddag afsløredes i Overværelse af langt over hundrede Mennesker. 

Redaktør V. Grove Vejlstrup, Sæby, holdt Afsløringstalen, idet han mindedes Alvéen som det særprægede Menneske, hvem ikke alle forstod her i Livet, men som havde leveret saa gode Beviser for den rette Danskhed, den Danskhed som til sidst kom til at koste ham Livet.

Forfatteren Thomas Olesen Løkken bragte Alvéen en varmtfølt Tak for personligt venskab gennem mange Aar, og en anden Digterven, Forfatterinden Hulda Lütken, læste et gribende Digt.

Forstander Hans Jakobsen, Stidsholt Ungdomsskole, bragte afdøde en Tak for hans indsats for Danmarks frigørelse og fordi han havde sat Livet til, for at Ungdommen kunde leve videre i et frit Danmark. En af Alvéens Kammerater fra hans Ophold i Frederikshavn, Forfatteren Aage Pallesen, udtalte en personlig Tak til Alvéen for mange Aars Venskab.

Sluttelig bragte afdødes ældste Datter Journalist Frk. Elli Alvéen, Viborg Stiftstidende, stærkt bevæget en Tak for den Ære, der var vist hendes Fader. 

E. Koch Alvéen in Memoriam

(kilde af Hulda Lütken)

E. Koch Alvéen var et mærkelig Menneske: Fanatiker, Ener og Individualist – skønt staaende som aktiv Medlem i det kommunistiske Parti. Han var tillige ogsaa Forfatter til adskillige Artikler og Digte, som har været poptaget i stedlige Dagblade. Han blev kun 47 Aar, men naaede at fuldende et meget originalt skrevet Værk: ”Kristendom i social Belysning”, hvis revolutionære Tendenser umuligjorde en Udgivelse under Krigen. Dette Manuskript er desværre bortkommen. 

Han var en stor Tænker og en udmærket Taler i en Diskussion om baade filosofiske og politiske Emner. Jeg husker, at han saa ofte talte om, hvor skønt det vilde være at blive stillet op ad en Mur og skudt for sin Overbevisnings Skyld. Hans Øjne kunde da straale fanatisk, som den Entusiast, han var.

Desværre naaede han at faa sit brændende Ønske opfyldt.

Men Alvéen indeholdt ogsaa andet end ren Fanatisme. Om Munden havde han et bittert Træk, som fortalte noget om hans sociale Indstilling og Medfølen med de fattige og undertrykte i Samfundet, hvis Sag han aldrig svigtede.

Da Tyskerne rykkede ind i Danmark viste3 Alvéen, som den Idealist, han var, hvor hans Plads stod. Han deltog i illegal Arbejde, rejste til Tyskland for at studere Nazismen paa nær hold, og selv dèr kunde han ikke afholde sig fra at holde hemmelige, farlige Møder, som resulterede i, at han blev advaret og maatte forlade Landet., for ikke at blive overgivet til Gestapo. Men Gestapo indhentede ham alligevel i hans Hjemland.

Han var i 1943 bosiddende i Lunderskov, hvor han der var Snedker af Profession, bestyrede en Forretning, og fortsatte – trods gentagne Advarsler fra der danske Politi – med sin illegale Virksomhed, der til sidst kom Gestapo for Øre. Og den 2. Oktober ved 6-tiden om Morgenen tog de ud for at arrestere ham, og omringede Huset, hvor han boede. Han var paa det Tidspunkt fuld paaklædt. Det lykkedes ham at naa at tilintetgøre alle fældende Papirer, der kunde have angivet Kammerater: og deri bestod Alvéens Storhed, at han havde Aandsnærværelse dertil, Alvéen var  klar over, at Spillet var tabt, og sprang derfor ud fra 1. Sal, lige i Mundingen paa en Maskinpistol, og slap for et pinligt Forhør, som muligvis kunde have svækket hans Modstandsevne, og reddede derved sine Kammeraters Liv – og sin Ære.

Han blev Begravet som en Hund! Hans Lig laa to Døgn paa Stengulv i Kapellet paa Kolding Kirkegaard, inden Tyskerne udleverede ham til det danske Politi.

Tirsdag den 5. Oktober 1943 blev han hentet af sin Datter, Elli Alvéen, og ført til Sæby, hans Barndomsby, hvortil han ankom om Aftenen i Mulm og Mørke, og blev hensat i Kapellet, hvorfra begravelsen foregik den næste Morgen i dybeste Hemmelighed, efter tysk Ordre.

Hans Mindesten vil blive afsløret i Morgen, Tirsdag den 2. Oktober, Kl. 15 paa Sæby Kirkegaard, hvor hans talrige Venner vil komme til Stede for at hædre ham, og hvor Forfatter Thomas Olesen Løkken vil holde Mindetalen.

Hulda Lütken.

Emanuel Koch Alvéen

(Kilde Niels Jeppesen)

I Morgen – Tirsdag den 2. Oktober – afsløres en Sten paa E. Koch Alvéen Grav pa Sæby Kirkegaard. Det er netop Toaarsdagen for hans Død for Gestapos Haand. 4 Dage efter indeholdt Viborg Stiftstidende et Digt til Minde om ham – uden at Værnemagtens Pressecensur greb ind.

(Kilde Viborg Stiftstidende Onsdag den 6. Oktober 1943). 

E. Koch Alvéen

Du har lukket dine Bøger,

lagt din Sav og Høvl til Side,

sluppet Pennen, lukket Øjet,

som har varmet dine smaa,

Elli. Lenah – Og de andre,

som du saa i trange Gader

Fader – eller moderløse

i en skummel Vraa. 

 

Når dit Snedkerhaandværk svigted,

har du kastet Fiskenettet

fra din Baad og ud i Havet

for at bjerge dagligt Brød;

som Genezareths Disciple

stred du i din stille Gerning

med et Hjerte stort og aabent

for al Verdens Nød.

 

Blev din Haand end ru og barket

af at gribe haardt om Skødet,

af at bygge Hjem og Virke,

som for dig igen gik tabt,

du var en af dem, der vidste,

Livet vindes ved at miste,

hvad vi har i Frygt og Bæven

skrevet eller skabt.

                                    

Niels Jeppesen.

E. Koch Alvéen var en alvorlig og dyb Natur. Han var født i Sæby, prøvede Fiskeriet lidt i sin første Ungdom, men kom saa i Snedkerlære, blev Svend og nedsatte sig som Snedkermester her i Viborg for en Snes Aar siden. Den dygtige og samvittighedsfulde unge Haandværker slog dog ikke rigtig igennem, fordi han manglede Kapital; men Kunderne satte stor Pris paa hans Arbejde paa Grund af hans Grundighed og fine Smag. Samtidig plejede han litterære Interesser; men da han hverken var Partimand eller havde Forbindelser og Albuer, lykkedes ham kun at faa nogle Smaating frem i Bladene, aldrig at faa udgivet nogen Bog, heller ikke den Oversættelse af den svenske Forfatterinde Anne Lench Elgstrøms Novelle, han havde udarbejdet, For faa Aar siden havde han Udsigt til at faa et religionsfilosofisk Arbejde ud paa Munksgaards Forlag, men Forholdene traadte ved hindrende i Vejen, saa det aldrig saa Lyset.   

For en halv Snes Aars idenbrød han op fra Viborg og tog til sin Fødeby. Snedkeriet maatte opgives, hans Hjem opløstes, og han fiskede lidt, til han fik en Stilling som Bestyrer af et Snedkerværksted i Lunderskov. Her kom han ind i Modstandsbevægelsen, Gestapofolkene og deres Hjælpere trængte ind til ham ved Nattetid, og for at vigtige Efterretninger ikke skulde falde i Tyskernes Hænder, tilintetgjorde han saa meget, han kunde; men han var ikke færdig, da de sprængte Døren, hvorfor han sprang ud af Vinduet, men de skød ham i Springet, og han førtes haardt saaret bort, men døde, før man naaede Kolding. Liget transporteredes til Sæby, hvor det begravedes i største Stilhed 

 I Vendsyssel traf han de berømte Digtere Thomas Olesen Løkken og Hilda Lütken; men den eneste Skribent deroppe, han var helt paa Bølgelængde med, var Aage Pallesen, hvis eneste Bog, Romanen Fattigmands Lykke, udkom for 17 Aar siden, en besk Skildring, der sank til Bunds i den romantiske og hyggelige Bogstrøm. Alvéen havde selv kæmpet for Fattigmandslykken og set dens Forlis saa ofte, ogsaa i sit egen Liv. Ude paa Aarhusvej arbejdede han saaledes paa at skabe sit egen Hjem i Viborgtiden. Paa en Ler brink mellem Sivhuller gravede og planerede han hver Time af sin Fritid, udførte selv Snedker, Tømrer og Malerarbejdet; men da Huset stod færdigt, og han lige var flyttet ind, maatte han flytte ud igen, fordi han ikke kunde skaffe et 2. Prioritets lån.                                                         

Livet lærte ham at finde ind til det væsentlige – ogsaa i Litteraturen. En Artikel i Efteraaret 1931 i Viborg Stiftstidende viser dette. Den bitre Erkendelse af den beske Sandhed tvang ham til at læse og skrive og til at give Livet i den Kamp, vi maatte kæmpe for at naa Friheden. Han elskede de smaa og elskedes af de kendte hans hjertelige Smil. Han blev kun en af de stille i Landet, en af de mange navnløse, der døde for os.

Niels Jeppesen.

Kilder

Arkivstof:

ER., 16.238

D. f. u., 30.028/43

UFF., 12.

Litteratur:

Besættelsestidens illegale blade og bøger 1940-1945, side 49

Frit Danmarks Hvidbog. 11, side 478

Kolding under Besættelsen side 10 og 300.

Monumenter:

Mindeplade i Sæby kirke

Mindeplade, Dr. Tværgade 3, København

Mindesmærke på Skamlingsbanken.

 

Immanuel Koch Alvéen, 45 år, udlært som snedker i Sæby.

Han blev 2. oktober 1943 dræbt af tyskerne i Lundeskov.

Forfatter Thomas Olesen, Løkken, der var en af den dræbtes venner, talte ved Mindestensafsløringen på Sæby kirkegård.

Andet:

Begravet gravsted Sæby købstads kirkegård, K-34 Iflg.

Mindestenen kommer fra godsejer Julius Arenfeldt Sæbygård samt indsamling i Sæby.

Efter som Alveen og Arenfeldt var skolekammerater på Sæby skole.

Begravelsen som datteren Lena husker: en kold oktober aften 1943 kisten med Alvéen kom med lastbil fra Kolding. Der var søgt om udgangstilladelse hos tyskerne til efter kl. 2000 det var politibetjent Rivald som skulle holde øje med hvad der foregik. Tyske soldater patruljerede rundt omkring. Det blev meget besværligt med af få kisten ind i kapellet, kisten måtte løftes over lågen derefter sættes ind i kapellet der var buldrende mørkt over alt lidt uhyggeligt.

Næste morgen kl. 0800 blev Alvéen begravet alt blev overvåget fra tyskernes side der blev lidt u overens mellem familien og præsten om den sang der skulle synges Alvéen var ateist. Tyskerne forlangte der kun måtte komme en lille plade på gravstedet (som står der endnu) 

 FARVEL KÆRE FAR.

 

To år efter begravelsen var der mindestensafsløring af den store Mindesten.

 

Immanuel Højer Hauchildt Koch Alvéen

Gravsten Gravsted.

 

 

Der kommer billeder i en samlet billede side